Om lägenheten

Lägenhetsnummer
Din lägenhet har en unik adress, därför har vi inga fyrsiffriga lägenhetsnummer. Din lägenhet har också ett eget nummer, det är för de flesta inte detsamma som adressen. En förteckning över lägenhetsnumren och koppling till adress finns i tvättstugorna. Ditt lägenhetsnummer står också på din dörr, en liten metallplatta högt uppe på ytterdörren.

Försäkringar
Föreningen rekommenderar starkt att du har en hemförsäkring för din lägenhet. En sådan täcker många skador som uppkommer i din lägenhet, varje bolag har sina villkor, läs dessa noggrant. Du behöver inte teckna ett bostadsrättstillägg eftersom föreningen tecknat ett sådant kollektivt genom Trygg-Hansa (försäkringsnummer 25-2476455). Viktig information om försäkringen och ansvarsfördelningen vid skador hittar du här.

Ansvarslista
Vem som ansvarar för underhåll av olika saker i och kring lägenheten hittar du här. OBS - om det är föreningen som ansvarar för något får du som medlem inte åtgärda eventuella fel själv. Styrelsen ska i så fall kontaktas. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Uttag för internet och TV
Det finns ett uttag för kabel-TV (ofta i vardagsrummet). Föreningen har hösten 2018 tecknat ett kollektivt abonnemang på TV, bredband och telefoni med Tele2 (f.d. ComHem) för samtliga medlemmar. Du kan givetvis välja vilken internetoperatör du vill och utnyttja detta uttag. Avgiften till Tele2 kan du dock inte välja bort. Dessutom finns det ett uttag för fiberlan från Telia i hallen ovanför dörren.

Om du reparerar eller tapetserar om i rum som har TV-uttag, så var mycket noga med att bara lossa skruven på uttagets framsida och inte lossa den lilla plastplattan över uttaget. Om du gör det blir både du själv och dina grannar utan både TV-bild och internetuppkoppling. 
Föreningen står inte för kostnaden för reparation!

Ventilation
Lägenheterna ventileras med centrala fläktar. Luften byts varannan timme.

 Ventilerna bakom elementen i hus med loftgångar måste hållas fria. Om de täpps till kan mögel- och fuktskador snabbt uppstå.

 OBS! Spiskåpans fettfilter skall rengöras en till två gånger/månad. Om fett och smuts får samlas där ökar brandrisken vid en eventuell överhettning av spisen.

OBS! Kostnader för spis och köksfläkt står medlemmen själv för. Vill du byta köksfläkt måste du välja rätt typ av fläkt, den fläkt du vill byta till får inte påverka det centrala ventilationssystemet. Är du osäker på vilken fläkt du ska välja kan du kontakta vår förvaltare Mattias Lindgren eller Upplands Boservice så kan de råda dig. Har du en felaktig köksfläkt monterad som stör ventilationssystemet måste du själv bekosta byte till en fläkt av godkänd typ, detta gäller även om det är en tidigare ägare av lägenheten som installerat fläkten.

El, värme och vatten
Du betalar själv för den el du förbrukar. Vatten och värme ingår i månadsavgiften.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett källarförråd. Förrådet är märkt med din adress på Cellovägen, alltså inte lägenhetsnumret. Du står själv för hänglås till förrådet. Observera att flera lampor är placerade i förråden och du måste byta dessa lampor själv.

I dagsläget finns inga extra förråd att hyra.

Vi har fått nya hissar i källarnedgångarna för att underlätta transport av tunga saker.

Syftet med hissarna är att transportera tunga möbler, lådor, bildäck mm. OBS! transportera inte större saker än vad som får plats på plattformen. Så här fungerar de:

Hissens start- och slutposition är i uppfällt läge längst ner.

Använd din källarnyckel i det övre låset för att slå på strömmen.

Fäll ut hissen med hjälp av knappen.

Du måste trycka på knappen för transport under HELA upp-/nerfärden.

Du måste ha nyckeln i under hela tiden du använder hissen.

Lämna hissen i uppfällt läge längst ner.

Ta ut nyckeln.

Sköt om din lägenhet

Vad som händer inuti lägenheten ansvarar normalt bostadsrättsinnehavaren för såvida inte felet eller skadan beror på något som föreningen ansvarar för, t.ex. en vattenläcka i rören som går i väggarna.

 Som bostadsrättsinnehavare kan du dock bli ansvarig för reparationer på grund av en brand- eller vattenledningsskada om skadan uppkommit genom ditt vållande eller din vårdslöshet. Eller om någon som hör till ditt hushåll, som är din gäst, som är inneboende hos dig eller som arbetar för din räkning uppträder försumligt och därmed orsakar skadan.

 När det gäller brandskador som du inte själv vållat säger lagen att du blir ansvarig endast om du ”brustit i omsorg och tillsyn som du borde ha iakttagit”. Se även stadgarna 27 §. I varje lägenhet finns en brandvarnare som tillhör lägenheten.
Har du själv bekostat fast inredning i lägenheten gäller försäkringen för sådan skada på inredningen som normalt kan omfattas av en fastighetsförsäkring men som inte ersätts av föreningen eller dess försäkring.

Det är en stor investering att köpa lägenhet, genom att regelbundet underhålla och sköta om din lägenhet behåller den sitt värde och det kan till och med öka.
För att förebygga eventuella skador och problem är det bra om du gör följande:

  • Se till att köks- och badrumskranar och toalettstolar inte läcker vatten.

  • Rensa vattenlås i kök och badrum och avloppsbrunnar i badrum (se vidare på Goda Råd)

  • Motionera lägenhetens avstängningskranar (”Ballofixer”) dvs öppna och stäng dem ett antal gånger regelbundet

  • Tvätta köksfläktens filter regelbundet

  • Ha alltid kranen till diskmaskinen stängd när maskinen inte används

  • Kontrollera att brandvarnaren fungerar. OBS att brandvarnaren tillhör lägenheten!

  • Ni som har kopplingsbrunn. Kontrollera att larmet för vattenläckage fungerar.


Kopplingsbrunnar
I ett antal av lägenheterna inom Cellisten finns en så kallad kopplingsbrunn, oftast i anslutning till entrén. Du är skyldig att se till att den lätt kan öppnas för inspektion. Du får alltså inte ställa möbler eller andra tunga föremål ovanpå den. Du får heller inte täcka över den med ny golvbeläggning.
 Fuktlarm finns i alla kopplingsbrunnar.

Vad gäller om du vill renovera?

Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagens bestämmelser kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom bostadsrätt. Du måste nu ha styrelsens tillstånd för fler åtgärder än tidigare, och våra stadgar har uppdaterats så de stämmer med vad som sägs i bostadsrättslagen, se nedan:

28 §
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
3. installation eller ändring av anordning för ventilation,
4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller
5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten. För en lägenhet som har särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som
innebär att ett sådant värde påverkas.
Det åligger bostadsrättshavaren att bekosta och ta fram underlag samt genomföra eventuell
utredning för tänkt åtgärd för styrelsens bedömning och beslutsfattande. Styrelsen kan begära
komplettering i enlighet med ovan innan beslut fattas.
Styrelsen får vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet
för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren är missnöjd med
styrelsens beslut får medlemmen begära att hyresnämnden prövar frågan.

En ytterligare punkt i lagändringen är att nyttjanderätten till lägenheten kan vara förverkad om en bostadsrättshavare utför en renoveringsåtgärd i lägenheten utan att ha haft tillstånd från vare sig styrelsen eller hyresnämnden. Vid sådant fall kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren. Styrelsen måste dock, inom 2 månader från kännedom om den otillåtna renoveringsåtgärden, ha anmanat bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Se våra stadgar 34 §, punkt 9.

Blankett för ansökan om tillstånd att renovera hittar du här.

Golvbrunnar

Golvbrunnar
Rengör gärna golvbrunnarna regelbundet. Se denna pdf-fil

Så här kan du rensa din golvbrunn:


1

2

3

4


5

6

7

8


9

10

11

12


13

14

15


Login