Cellistens underhållsplan

Styrelsen lägger upp den plan som finns för underhållet i föreningen. I verksamhetsberättelsen som redovisas vid årsstämman finns alla större underhållsarbeten redovisade. Även i Cellobladet nämns lite om det löpande underhållet i föreningen. Detta är en plan och inget som är hugget i sten. Vissa arbeten och investeringar är planerade att läggas över flera år men olika händelser och praktiska hänsyn gör att styrelsen ibland beslutar att tidigare- eller senarelägga visst underhåll. Arbetena upphandlas regelbundet. Varje år görs avsättningar till att klara de investeringar som beräknas i planen, detta för att i möjligaste mån undvika avgiftshöjningar för att klara underhållet. En ny underhållsplan har framtagits våren 2019, i samarbete med Upplands Boservice. Har ni frågor är ni välkomna att ställa dessa till ordföranden. Nedan redovisas större händelser, till dessa kommer enklare underhåll av planteringar och lekplatser som sker varje år, samt översyn av utrustningen i tvättstugorna som sker vartannat år.

I årsredovisningarna kan du läsa vad vi har gjort tidigare år.

Planerat underhåll 2022
Målning av takfötter, avslutande arbeten
Radon, ingjutning av fuktkulvertar
Filmning av vattenledningar och rensning av dagvattenbrunnar
Översyn av tvättmaskiner och tumlare
Omläggning av garagetrösklar
Byte av källarbelysning till LED-armaturer
Husbocksinspektion, krav från försäkringsbolaget
Målning av plåttak
Utbyte av brevinkast
Installation av paketboxar
Åtgärda trappan vid gård 4
Målning soprum Cellovägen 5

Genomfört underhåll 2021
Tilläggsisolering av samtliga vindar
Målning av takfötter
Målning av fasaderna på alla gröna byggnader
Byte av entrédörrarna i loftgångshusen
OVK-besiktning har genomförts
Installation av laddstolpar för elbilar

Genomfört underhåll 2020
Alla parkeringsavskiljare har bytts
Ett nytt lekhus har byggts upp på gård 1
Byte till LED-armaturer i all utomhusbelysning har slutförts
Systematiskt Brandskyddsarbete har införts
Radonmätning i flertalet lägenheter har gjorts
Tre nya träd har planterats
Utdelning av brandvarnare till samtliga lägenheter

Genomfört underhåll 2019
Takrenoveringarna har avslutats
Byte till LED-armaturer i all utomhusbelysning samt i källarna
Montering av ventiler i garagen
Ny energideklaration har upprättats
Ny underhållsplan har upprättats
Stamspolning av samtliga rör
Fortsatt renovering av utemiljön med början på gård 3

Genomfört underhåll 2018
Fortsatta takrenoveringar
Byte av garageportar
OVK-besiktning har gjorts
Fortsatt renovering av utemiljön på gård 4 och 5

Genomfört underhåll 2017
Fortsatta takrenoveringar
Byte av fläktar i låghusen
Påbörjad renovering av utemiljön

Genomfört underhåll 2016
Renovering av tak på gård 4 och 5

Genomfört underhåll 2015
Målning av fönster och träfasader
Byten av balkongfronter och fronter på loftgångarna
Upprustning av utemiljö gård 3 och gård 5

Genomfört underhåll 2014
Ny rörelsestyrd led-belysning i källarna
Byte till led-belysning i samtliga källarförråd och garage
Införande av elektroniskt bokningssystem för tvättstugor och lokaler
Införande av automatiska dörröppnare
Renovering av samtliga takterrasser

Genomfört underhåll 2013
Målning av ytterdörrar
Säkerhetsanordningar på takstegar
Revidering av underhållsplanen
Modernisering av hissar
Borttagning av träd och vildvin
Omplantering av buskar
Allmän upprustning av utemiljön

Genomfört underhåll 2012
Renovering av alla toaletter i tvättstugorna samt byte av matta i Tomaten
4 nya tvättmaskiner installeras
Byte av blandare i tvättstugor
Rengöring och målning av plåttak på alla hus
OVK-besiktning, intyg finns i trapphusen
Nya fläktar till höghusen
Rörelsestyrd trappbelysning och byte till LED-armaturer (inkl källartrapphus)
Nya mattor i och målning av fläktrummen
Rengöring av fasader
Installation av transporthissar i källarnedgångar
Login