Parabolantenner

Parabolantenner

Cellisten har stränga regler kring uppsättande av parabolantenner. Anledningen är att en parabolantenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet samt att det är styrelsens ansvar att se till att sådan fara inte uppstår. Ansvaret för skador orsakade av felmonterade antenner ligger hos fastighetsägaren, dvs. bostadsrättsföreningen, och i förlängningen styrelsen, detta oavsett vem som monterat parabolerna. Detta innebär att om någon eller något skadas av nedfallande antenner eller vid montering så står styrelsen som ansvarig.

Regler:

1) För montering av parabolantenn krävs alltid skriftlig ansökan till styrelsen med beskrivning hur parabolantennen skall monteras.

2) Uppsättningen får endast ske efter skriftligt godkännande från styrelsen samt enligt de villkor som styrelsen ställer för monteringen.

3) De villkor som generellt gäller vid montering av parabolantenn är följande:

 • Parabolantennen får endast monteras på så sätt att den inte leder till skador på delar av huset som är föreningens ansvar, den får t.ex. inte monteras på fasaden, fönsterbågarna eller räcken till balkonger och uteplatser.

 • Den får inte monteras på så sätt att den kan ramla ned och vålla skada på person eller egendom, den måste befinna sig helt och hållet innanför räcket på balkongen eller altanen.

 • Inga hål får borras i betongväggar, balkongens betongkonstruktioner, balkongräcke eller fönsterkonstruktioner.

 • Parabolen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten

 • Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen

 • Parabolen får inte heller placeras så att den stör granne.

 • Parabol får inte monteras inne i lägenhet om det samtidigt kräver att fönster hålls öppna för att signal ska nå parabolen.

 • Om parabolen är så stor (över 1,1 m i diameter) att den kräver bygglov får bostadsrättshavaren söka detta själv hos Uppsala kommun och bifoga bygglovet till ansökan.

 • Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv eller fästas på balkongstång som spänns mellan balkongens golv och tak utan att skruvas fast i borrhål (se bild nedan).

 • Vid underhåll av fasader eller balkonger är bostadsrättshavaren skyldig att på egen bekostnad tillse att parabolantennen tas ner och eventuellt återmonteras efter att arbetena slutförts.

 • Vid överlåtelse av bostadsrätten upphör avtalet att gälla och den nya bostadsrättshavaren får söka ett eget tillstånd för parabol.

 • Vid nertagning av parabolantennen är bostadsrättshavaren skyldig att återställa alla eventuella skador som uppstått på grund av parabolantennen.

 • Avvikelser från ovanstående punkter skall omedelbart rättas till i form av ommonteringar eller demonteringar.

 • Åsidosättande av ovanstående regler kan leda till rättsliga processer.


Alla som lämnar in ansökan med försäkran om att följa de regler som gäller kommer också att få tillstånd för en parabol.

Vad händer om reglerna inte följs?
Bostadsrättshavaren har skyldighet att rätta sig efter bostadsrättsföreningens bestämmelser. Följs inte bostadsrättsföreningens regler kan det leda till rättsliga påföljder. Felaktig montering eller att inte ansöka om tillstånd kan leda till att bostadsrättsinnehavaren förverkar sin nyttjanderätt av lägenheten. Om en bostadsrättshavare inte frivilligt rättar sig efter de regler som gäller kommer en anmodan om rättelse att skickas till bostadsrättshavaren. Om bostadsrättshavaren trots anmodan inte rättar sig kan föreningen säga upp denne från lägenheten.

Bild på korrekt uppsatt parabolantenn:

Login