Vanliga frågor

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

För att få hyra ut din lägenhet måste du först inhämta styrelsens samtycke, vilket normalt endast ges för kortare perioder (1-2 år) när godtagbara skäl finns, så som arbete eller studier på annan ort under en begränsad tid. Detaljerade riktlinjer för uthyrning i andra hand hittar du här. Ansökan gör du på vår ansökningsblankett. Med denna ska du bifoga det ifyllda hyresavtal som du har upprättat med din tilltänkta hyresgäst. Styrelsen har inga mallar för hyresavtal, sådana finns att hämta på nätet eller i en bokhandel. Tillfälliga uthyrningar i former som t.ex. Airbnb är INTE tillåtet.

Var noga med att tidsbegränsa uthyrningen, att avtala vem som ska betala vilka räkningar och vem som ska stå för abonnemangen. Enklast är om du säger upp dina avtal på el, telefon och TV och hyresgästen skaffar egna. Annars kan du själv bli betalningsskyldig om din hyresgäst inte betalar räkningarna.

Under förutsättning att godtagbara skäl finns brukar styrelsen bevilja andrahandsuthyrning. OBS att styrelsens tillstånd måste ha erhållits innan andrahandshyresgästen flyttar in!

Om du har någon inneboende behöver du inte inhämta styrelsens godkännande.

Varför har inte Cellovägen 4-siffriga lägenhetsnummer?

De fyrsiffriga lägenhetsnumrena är till för att kunna skilja varje lägenhet åt. De tillämpas i områden där det finns flera lägenheter som har samma adress. Alla Cellovägens lägenheter har unika adresser, därför har vi inga andra siffror som betecknar lägenheten.

Hur får jag extranycklar?Du måste kontakta Certego på Fyrislundsgatan 68, du åker själv dit och beställer en ny nyckel. Det är bara lägenhetsägaren som kan göra detta och du måste kunna legitimera dig.

En ny nyckel kostar ca 250 kronor.

Eventuella extralås får du ordna nyckel till själv.

Behöver du ny nyckel till garage /el-plint så kontaktar du Edmond Boghozian, se kontaktlistan.

Får jag sätta upp en parabolantenn?

För att få sätta upp en parabolantenn måste du FÖRST ansöka om detta hos styrelsen. Ansökan och regler hittar du under fliken "BRF Cellisten". När du ansöker försäkrar du samtidigt att du tänker följa reglerna för uppsättning. Du får aldrig sätta upp en parabolantenn (eller något annat) genom att fästa det i husets fasad eller i balkongräcken. En parabolantenn måste helt och hållet stå inne på din balkong /takterrass. Har du frågor, vänd dig till ordförande.

Kan jag glasa in min balkong?

Det beror på var på Cellovägen du bor. För de flesta av våra hus är byggrätten redan överskriden och kommunen kommer inte att ge bygglov för inglasning där. Du måste naturligtvis också följa de regler som gäller, se nedan. Detta inbegriper bland annat  både att du söker bygglov och att du anmäler till styrelsen i god tid innan. Självklart måste konstruktionen uppfylla alla myndighetskrav och vara fackmannamässigt utförd.

Regler för inglasning av balkonger i brf Cellisten

Att glasa in en balkong är i grunden en förändring av fastighetens fasad och den första balkongen blir därmed en norm för fortsatt inglasning. Styrelsen vill sätta vissa regler för att undvika att fasaden med tiden kommer att se ut som ett lapptäcke. Det är därför viktigt att använda rätt material och rådgöra med branschfolk. Ansvaret för inglasningen ligger hos innehavaren av bostadsrätten och vid en försäljning övertas ansvaret av den nye ägaren till lägenheten. Ansvaret för inglasningen kommer aldrig att övertas av styrelsen/föreningen.

För inglasning av balkong krävs bygglov och bygganmälan, som söks av bostadsrättsinnehavaren direkt hos Stadsbyggnadskontoret i Uppsala tel 018-727 46 10 (www.uppsala.se). Alla typer av inglasning ska dessutom prövas och godkännas av styrelsen. Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att anmäla till styrelsen i god tid innan du påbörjar arbetet. För att styrelsen ska kunna godkänna en inglasning krävs att du skickar in giltigt bygglov samt produktblad från tillverkare av profil och glasrutor (dessa kan fås av materialleverantörer eller glasmästare) till styrelsen.

Inglasning får endast ske med klarglas och av för ändamålet godkänd typ, samt med profiler och infästningar av arkitektoniskt acceptabelt material. Långsidan ska bestå av fyra sektioner. Utförandet av konstruktionen skall vara av sådan art att det vid hårda vindar inte ger upphov till störande brus eller andra missljud. Inglasningen ska vara fackmannamässigt utförd.

Efter ett godkännande kommer ett avtal att upprättas mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren som klargör innehavarens ansvar och dennes skyldighet att underhålla och kontrollera infästningar av glasväggen mm.

Skulle det uppstå ett läge där glasväggen måste rivas på grund av någon nu okänd orsak (t ex att den inte är fackmannamässigt uppsatt eller orsakar fara eller är uppsatt utan att bygglov finns) ska rivning och återställande av befintlig balkong bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Frågor kring detta besvaras av styrelsen.

Vad ska jag göra om grannens katt kissar på min uteplats?

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter står det i 1 § att Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Det innebär att det är varje kattägares ansvar att se till att ens katt inte förorenar på grannens eller föreningens mark. Prata med din granne om att katten besvärar dig.

Login